Lähtökohtia

Tien merkitys

Valtatie 8 Turku - Pori kuuluu EU:n TEN-T kattavaan verkkoon. Valtatie 8 on tärkein yhteys Turusta Poriin ja samalla liittää länsirannikon kaupungit muuhun Suomeen. Turun ja Porin välinen osuus valtatiestä 8 on merkittävä tavaraliikenneväylä Lounais-Suomessa. Tieosuuden painoarvoa nostavat sen varrella sijaitsevat viisi satamaa ja ratayhteyden puuttuminen. Tieyhteyden kautta kulkee satamista 23 miljoonaa tonnia tavaraa vuosittain. Vilkkaalla väylällä on myös runsaasti työmatkaliikennettä. Valtatie 8 on Liikenneviraston toimintalinjojen mukaisesti määritelty osaksi raskaan liikenteen runkoverkkoa.


Suunnittelutyön taustaa

Valtatietä 8 ja Eurajoen kohtaa on suunniteltu jo 1990-luvulta lähtien.

Aiempi yleissuunnitelma valtatien 8 parantaminen Eurajoen ohikulkutie valmistui vuonna 1993. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet ohikulkutien rakentamiseksi.

Voimassa oleva yleissuunnitelma Valtatien 8 parantaminen Eurajoen ohikulkutie valmistui vuonna 2010. Suunnitelmassa on esitetty toimenpiteet valtatien 8 parantamisesta Eurajoen keskustan kohdalla. Yleissuunnitelmasta on annettu hyväksymispäätös tammikuussa 2016, jossa hyväksytään yleissuunnitelmassa esitetyt periaatteet tieosuuden parantamisesta. Hyväksymispäätös on saanut lainvoiman 1.3.2016.

Yleissuunnitelma toteutetaan vaiheittain siten, että valtatie on muuten kaksikaistainen, mutta pohjoisesta etelään päin eli Porista Raumalle päin rakennetaan ohituskaista, joka kattaa lähes koko suunnittelualueen, pituudeltaan 2,4 kilometriä.

Suunnittelukohde

Suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2010 laadittu yleissuunnitelma, jossa on esitetty toimenpiteet valtatien 8 parantamiseksi Eurajoen keskustan kohdalla uuteen maastokäytävään, Uusi valtatielinjaus on sijoitettu siten, että kaikki Eurajoen jokivarressa olevat rakennukset säilyvät. Valtatien ja talojen pihapiirien väliin sijoitetaan melusuojarakenteita.

Liittyminen uudelle valtatielle on mahdollista vain eritasoliittymien kautta. Eurajoen keskustan eteläpuolelle on hyväksytyssä yleissuunnitelmassa esitetty eritasoliittymä. Tiesuunnitelmaan on lisätty myös Eurajoen pohjoispuolelle uusi eritasoliittymä, poiketen yleissuunnitelmasta. Uusi eritasoliittymä vaatii kaavamuutoksen.

Etelässä suunnittelualue rajautuu Kangasnummentien liittymästä noin 1,1 kilometriä etelän suuntaan (Koivuniemen Kirkkotie) ja pohjoisessa Krisantien liittymään. Suunnitteluosuuden pituus valtatiellä on noin 4,4 kilometriä. Suunnitelma sisältää myös tarvittavat yksityistie- ja katujärjestelyt sekä mm. melusuojarakenteet.

Linnamaantie ja Auvintie alittavat uuden valtatien eritasossa. Alemman tieverkon osaksi jäävän nykyisen valtatien ja Keskuskadun liittymään tehdään kiertoliittymä. Köykän teollisuusalueen kohdalla oleva tasoliittymä valtatielle poistetaan ja Köykän alueelta rakennetaan uusi katuyhteys Lapintielle, jonka kautta on pääsy uudelle Eurajoen eritasoliittymään ja edelleen valtatielle.

Siltoja hankkeessa on viisi, joista suurimmat ovat Eurajoen ylittävä vesistösilta ja eritasoliittymien risteyssillat. Nykyisen valtatien Eurajoen vesistösilta jää rinnakkaistien käyttöön.
Koko suunnittelualueella valtatien ajosuunnat erotetaan toisistaan keskikaiteella liikenneturvallisuuden parantamiseksi. Keskikaide estää kohtaamisonnettomuudet ja osan tieltä suistumisista. Pintavesien poisjohtamiseen esitetään tehtävän tasausaltaita, jolloin rankkasateiden virtaamia voidaan tasoittaa ja parantaa pintavesien laatua ennen vesistöön johtamista. Liikenteen meluhaittojen torjumista varten tehdään valtatien varteen melusuojaukset Eurajoen vesistön molemmille puolille nykyisen asutuksen kohdalle.

Hankkeen aikataulu

Tiesuunnitelma on valmistunut ja se asetetaan LjMTL mukaiseen hallinnolliseen käsittelyyn.

Tiesuunnitelma

Osa A Tiesuunnitelman selostusosa
 • Tiesuunnitelman sisällysluettelo

 • 1.1T-1 Tiesuunnitelman yleisesite
 • 1.1T-2 Tiesuunnitelman esite

 • 1.2TA Tiesuunnitelmaselostus

 • 1.3TA Tiesuunnitelman hyväksymisehdotus
 • 1.4T Kustannusarvio ja kustannusjakoesitys

  1.5T Suunnitteluprosessiin liittyvä aineisto

  1.6T Kaavatilannekartat

 • 1.7T Turvallisuusselvitys

 • Osa B Tiesuunnitelman pääpiirustukset
 • Piirustusmerkinnät

  2T Yleiskartat

  3T Suunnitelmakartat

  4T Liikennetekniset poikkileikkaukset

  Päätie

  Rampit

  Yksityistiet

  5T Pituusleikkaukset

 • Osa C Tiesuunnitelman, informatiivinen aineisto

  6T Ulkopuoliset rakenteet

  6.1T Johdot ja laitteet

  Johtosiirtokartat

  6.2T Kadut

  7T Tieympäristön käsittelyn periaatekuvat

  7.1T Ympäristösuunnitelmakartat

  7.2T Meluseinät

  7.3T Ympäristö ja sillat

  7.4T Muut visualisointikuvat

  8T Kuivatussuunnitelma

  11T Valaistus

  12T Viitoituksen yleiskartta

  15T Sillat

  16T Vaikutuksia kuvaavat selvitykset

  17T Tutkitut vaihtoehdot


  Yhteystiedot

  Lisätietoja hankkeesta antavat:


  Timo Bäcklund, Varsinais-Suomen ELY-keskus, puh. 0400 855 201


  Satu Rajava, Ramboll Finland Oy, puh. 040 5171 432

  Copyright © 2020 Ramboll